Zeszyty naukowe
Autor: Bartosz Michalski 169
Strony: 169–178
DOI: 10.18276/frfu.2016.81-15
pdfpełen tekst

Streszczenie
Kluczowym wyzwaniem polskiej strategicznej polityki handlowej pozostaje identyfikacja konkurencyjnych sektorów oraz dywersyfikacja struktury geograficznej polskiego eksportu. Celem artykułu, uwzględniając także szerszy kontekst zagadnień, jest analiza dynamiki rozwoju rynków nieeuropejskich. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dane źródłowe obejmujące okres 2009–2014, pozyskane z bazy Międzynarodowego Centrum Handlu. Wyniki potwierdzają, że polski eksport jest uzależniony od aktywności międzynarodowych korporacji, natomiast rynki nieeuropejskie stanowią pewną szansę dla krajowych przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: strategiczna polityka handlowa, konkurencyjność, Polska, eksport, rynki nieeuropejskie

NON-EUROPEAN MARKETS IN THE EXPANSION OF POLISH EXPORTS 2009–2014

Abstract
A key challenge for Polish strategic trade policy is an identification of competitive sectors and diversification of geographical structure of Polish exports. Thus, the aim of the paper, taking into consideration also a broader context of issues, is to analyse the dynamics of development of non-European markets. The study was based on the trade data covering the period 2009–2014 provided by the database of the International Trade Centre. Results prove that Polish exports is dependent on the activity of multinational corporations, while non-European markets create potential opportunities for domestic enterprises.
Keywords: strategic trade policy, competitiveness, Poland, exports, non-European markets