Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Markiewicz, Monika Szmelter 157
Strony: 157–168
DOI: 10.18276/frfu.2016.81-14
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Artykuł poświęcono strukturze geograficznej rynku walutowego ze szczególnym uwzględnieniem regionu Azji i Pacyfiku. Dokonano w nim kompleksowej analizy forexu w ujęciu geograficznym. Teza badawcza zaproponowana przez autorki brzmi następująco: według wskaźnika udziału walut azjatyckich w globalnych obrotach forexu rola centrów finansowych zlokalizowanych w regionie Azji i Pacyfiku w światowych obrotach walutowych pozostaje od wielu lat stabilna, a więc rosnące znaczenie gospodarek azjatyckich w rankingu centrów finansowych nie jest współmierne z rozwojem zlokalizowanych w tym regionie rynków walutowych.
Metodologia badania – Wykorzystano metodę syntezy oraz analizy danych statystycznych, zbieranych co trzy lata w ramach projektu Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), współpracującego w tym celu z bankami centralnymi oraz instytucjami nadzorczymi poszczególnych krajów na świecie. Kolejne źródło, na którym opierają się badania realizowane w artykule, to dane pozyskiwane przez Z/Yen Institute, w ramach projektu cyklicznego tworzenia rankingu kluczowych centrów finansowych na świecie The Global Financial Centres Index (GFCI).
Wynik – W kwietniu 2013 roku region Azji i Pacyfiku był odpowiedzialny za 21% dziennych obrotów walutowych, zajmując drugie miejsce w rankingu światowych obrotów walutowych i nawet w przypadku najpopularniejszej azjatyckiej waluty, jaką jest jen, nie udało się osiągnąć pozycji lidera. Udział w dziennych obrotach na rynku walutowym trzech największych azjatyckich ośrodków forexu był zaś niższy (łącznie 15,3%) niż osiągany przez Londyn i USA (Wielka Brytania – 41%, USA – 19%).
Oryginalność/wartość – Porównanie stopnia rozwoju globalnych centrów finansowych położonych w regionie Azji i Pacyfiku z obrotami walutowymi na parach walutowych z udziałem dolara amerykańskiego, euro oraz jena japońskiego prowadzi do konkluzji, że centra położone w badanym regionie rozwijają się dynamicznie w zakresie otoczenia zewnętrznego i infrastruktury rozliczeniowo-transakcyjnej i coraz mniejszy dystans dzieli je od największych globalnych ośrodków finansowych, jednakże nie idzie w ślad za tym proporcjonalny wzrost wolumenu obrotów walutowych.
Słowa kluczowe: rynek walutowy, globalne centrum finansowe, GFCI, Singapur, Hongkong

THE ROLE OF ASIA AND PACIFIC REGION ON INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE MARKET

Abstract
Purpose – The article is devoted to the comprehensive analysis of geographical structure of the foreign exchange market with particular emphasis on the Asia Pacific region. The research thesis proposed by authors is as follows: in the case of the share of Asian currencies in the global turnover of forex, the role of financial centres located in Asia and Pacific in the global foreign exchange turnover has remained stable for many years, and thus the growing importance of Asian financial centres in the global economy is not commensurate with the development in the area of foreign exchange markets.
Design/methodology/approach – In the article it was used the synthesis and analysis method, involving the analysis of statistical data collected every three years by the Bank for International Settlements (BIS). Another source for research carried out in the article were the data-gained from Z/Yen Institute, the project of creating a recurring ranking within The Global Financial Centres Index (GFCI).
Findings – In 2013 Asia-Pacific region was responsible for 21% of daily currency turnover, taking second place in the ranking of the world’s foreign currency transactions, but even in the most popular Asian currency, the yen, did not achieve a leading position. Participation of all Asian financial centres in the daily turnover of a global currency market was lower (totally 15.3%) than achieved by London and New York (UK – 41%, USA – 19%), even though there are three well-developed financial centres in Asia.
Originality/value – The comparison of the development degree of global financial centres located in the Asia-Pacific region to the turnover of foreign currency, based on the currency pairs involving the US dollar, euro and Japanese yen, leads to the conclusion that the centres located in the analysed region are developing dynamically in the context of external environment and settlement infrastructure, and still less distance separates them from the major global financial centres. However, it does not coexist with the increase in the volume of turnover in foreign exchange market.
Keywords: forex market, global financial centre, GFCI, Singapur, Hong Kong