Zeszyty naukowe
Autor: Michał Kowalski, Monika Klich 843
Strony: 843-854
pdf pełen tekst

Streszczenie

W artykule zaprezentowano procesowe narzędzia zarządzania wartością. Przeanalizowano krótko istniejący stan wiedzy w zakresie integracji rachunku kosztów działań oraz ekonomicznej wartości dodanej. Zasadnicza część artykułu przedstawia zastosowanie zintegrowanego modelu ABC-EVA w środowisku produkcyjnym. Przedstawiono rozliczenie kosztów pośrednich przedsiębiorstwa za pomocą rachunku ABC, a następnie w procedurę rozliczenia włączono również koszt kapitału. W podsumowaniu porównano otrzymane wyniki oraz dokonano próby oceny użyteczności modeli ABC-EVA.

ACTIVITY BASED COSTING AS A TOOL SUPPORTING VALUE BASED MANAGEMENT
Summary
In the article value based management tools were presented. The current state of knowledge about activity based costing and economic value added was analysed. The main part of the article presents case study of supplementation of integrated ABC-EVA model in a manufacturing company. The settlement of indirect costs of the company using ABC was described. Next capital costs were added to this model (procedure) . In the summary both models were compared and the utility of ABCEVA model was assessed.