Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Jamróz 221
Strony: 221-231
pdf pełen tekst

Streszczenie

Do oceny umiejętności selektywności i wyczucia rynku przez zarządzających otwartymi funduszami inwestycyjnymi na polskim rynku akcji, w artykule zastosowano wersje parametryczne modeli Treynora-Mazuya (T-M) oraz Henrikssona-Mertona (H-M). W badaniu wykorzystano notowania wartości netto jednostek dziesięciu akcyjnych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku w okresie od stycznia 1999 r. do kwietnia 2009 r. Zarządzający tymi funduszami byli w stanie wypracować ponadprzeciętne stopy zwrotu tylko w wyniku umiejętnego doboru akcji do portfela. Natomiast nie byli w stanie uzyskać ponadprzeciętnych zysków z prognozowania ogólnej koniunktury giełdowej. Uzyskane rezultaty nie mogą satysfakcjonować posiadaczy jednostek uczestnictwa analizowanych funduszy inwestycyjnych, co może wpłynąć na zmianę ich decyzji inwestycyjnych.

PARAMETRIC EVALUATION OF SELECTION ABILITY AND MARKET TIMING SKILLS OF OPEN-END MUTUAL FUND MANAGERS
Summary
The paper uses parametric versions of the Treynor-Mazuy (T-M) model and the Henriksson- Merton (H-M) model for the evaluation of selection ability and market timing skills of mutual fund managers in Poland. The research was conducted on a sample of 10 equity open-end mutual funds available in the Polish stock market between January 1999 and April 2009. Fund managers were able to produce excess returns only by an appropriate portfolio selection strategy. However, they failed to time the market so as to achieve strong investment performance. The obtained profits fall below the expectations of share owners, which may have an impact on their investment decisions.