Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Jaworek 233
Strony: 233-240
pdf pełen tekst

Streszczenie

W artykule została poruszona problematyka oceny efektywności bezpośredniej inwestycji zagranicznej za pomocą dwóch podejść – wartości bieżącej netto (NPV) i skorygowanej wartości bieżącej (APV). Wskazano trudności, z jakimi muszą się uporać inwestorzy w międzynarodowym budżetowaniu kapitałowym, a także składowe przepływów pieniężnych. Szczególną uwagę poświęcono metodzie APV, ze wskazaniem zalet jej stosowania w ocenie efektywności inwestycji zagranicznej.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT – NPV VERSUS APV
Summary
The article touches upon the issue of the assessment of effectiveness of the direct foreign investment executed with the application of two types of approach – Net Present Value (NPV) as well as the Adjusted Present Value (APV). What has been pointed out were the difficulties which international equity investment investors come across as well as the ingredients of all of the executed cash flows have been also discussed. Particular attention has been devoted to the APV method thus determining its advantages of application within the assessment of foreign investment effectiveness.