Zeszyty naukowe
Autor: Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska 403
Strony: 403-414
pdf pełen tekst

Streszczenie

W artykule przedstawiono informacje na temat istniejących rynków alternatywnych, skupiając się na charakterystyce polskiego i brytyjskiego rynku alternatywnego NewConnect i AIM. Przy wykorzystaniu zmiennych ilościowych porównano obydwa rynki, analizując różnice i podobieństwa historyczne, koszty wejścia, potencjał rozwojowy i znaczenie dla małych, rozwojowych spółek. W konkluzji, w ocenie możliwości rozwoju polskiego alternatywnego rynku kapitałowego, przy założeniu występowania efektu naśladownictwa, określono perspektywy rozwoju rynku alternatywnego w Polsce.

THE SIGNIFICANCE OF COPYING MODELS FOR THE DEVELOPMENT OF CAPITAL MARKETS
Summary
The paper presents information concerning existing alternative markets and focuses on the characteristics of Polish and British alternative markets, namely NewConnect and AIM. Both markets are analyzed on the basis quantitative variables from the perspective of historical similarities and differences, entry costs, development potential and the significance for smaller developing companies. In conclusion the potential of the development of the Polish alternative market is assessed assuming the occurrence of the effect of copying models.