Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Kalinowski 461
Strony: 461-472
pdf pełen tekst

Streszczenie

Spready walutowe stanowią z jednej strony element zwiększający poziom ryzyka walutowego kredytobiorcy. Z drugiej strony element zysku dla banków.
Celem artykułu jest analiza bieżącej sytuacji dotyczącej spreadów walutowych na rynku kredytów walutowych w Polsce oraz ocena możliwości dokonania skutecznych zmian w tym zakresie. W niniejszym artykule autor podejmuje próbę odpowiedzi na następujące pytania: Czy spready walutowe w Polsce są problemem? Czy inicjatywy Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Gospodarki, regulujące sprawę spreadów walutowych, doprowadzą do rozwiązania problemu?
Analiza bieżącej sytuacji na rynku może prowadzić do wniosku, że sprawa spreadów to element wymykający się spod kontroli nadzoru. W artykule autor dokonuje analizy dotychczasowych dokonań Komisji Nadzoru Finansowego i projektów Ministerstwa Gospodarki w zakresie spreadów walutowych.

CURRENCY SPREAD AS AN ELEMENT OF THE BORROWERS CURRENCY RISK IN POLAND
Summary
Currency spreads are on one hand increases the level of borrowers currency risk. On the other hand, it is an element of profit for banks.
The aim of this article is to analyze the current situation concerning currency spreads in Poland and to estimate the possibility of an effective change in this regard. In this article the author attempts to answer the following questions: Is the currency spread in Poland the problem? Are the Financial Supervision Commission and the Ministry of Economy proposals of changes leads to solve the problem?
Current market conditions analysis may lead to the conclusion that spreads may be of supervision control. In this article the author analyzes Financial Supervisory Commission and Ministry of Economy projects on currency spreads.