Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Jaki 821
Strony: 821-830
pdf pełen tekst

Streszczenie

Rozwój teorii finansów przedsiębiorstwa oraz coraz szersze wykorzystywanie narzędzi finansowych w procesie zarządzania nim doprowadziło do powstania zarządzania wartością jako nową koncepcji zarządzania, dającą także możliwość sprawowania skutecznej i efektywnej kontroli właścicielskiej nad przedsiębiorstwem. Koncepcję zarządzania wartością przedsiębiorstwa można w związku z tym postrzegać jako wyznacznik kolejnego etapu w rozwoju teorii oraz praktyki zarówno finansów, jak i zarządzania. Efektywne pomnażanie wartości przedsiębiorstwa wymaga kompleksowego podejścia poprzez stworzenie systemowej struktury zarządzania ukierunkowanego na pomnażanie wartości przedsiębiorstwa. Z tego też powodu kluczowe znaczenie dla efektywnego kreowania wartości ma system zarządzania wartością przedsiębiorstwa (system VBM). Skuteczne wdrożenie systemu VBM napotykać może szereg różnorodnych przeszkód utrudniających wdrażanie nowej filozofii zarządzania oraz obniżających efektywność opartych na niej systemów zarządzania. Implementacja takiego systemu przynosi zarazem szereg różnorodnych korzyści. Równocześnie pojawić się mogą pewne negatywne skutki wynikające zarówno z istniejących mankamentów samej koncepcji VBM i opartego na niej systemu zarządzania przedsiębiorstwem, jak i z potencjalnych zagrożeń wiążących się z obiektywnymi trudnościami w zakresie reorientowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W artykule zaprezentowano wymienione uwarunkowania związane z tworzeniem i wdrażaniem systemu VBM w przedsiębiorstwie.

THE VALUE BASED MANAGEMENT SYSTEM
Summary
The development of corporate finance theory, and broader and broader use of financial tools in the process of managing an enterprise led to the creation of a new management concept which gives a possibility to exercise efficient and effective owner’s control over the enterprise. Therefore, the concept of enterprise value management may be perceived as a determinant of another stage in the development of theory and practice of both finance and management. Effective value creation requires a comprehensive approach through the creation of structured system structure of management directed at the multiplication of enterprise value. Due to it, the value based management system (the VBM system) has the key significance for the effective value creation. The efficient implementation of the VBM system may encounter a number of various obstacles hindering the implementation of the new philosophy of management and decreasing the effectiveness of management systems based on it. The implementation of such a system gives a number of various benefits. At the same time, some negative effects may also appear, resulting both from the existing shortcomings of the VBM concept itself and the enterprise management system based on it, and from the potential threats related to objective difficulties in the scope of reorienting the enterprise management system. The paper presents above mentioned determinants connecting to the creation and implementation of the VBM system in an enterprise.