Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Sieradzka 503
Strony: 503-512
pdf pełen tekst

Streszczenie

Fundusze poręczeń kredytowych zaczęły powstawać na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z nastaniem gospodarki rynkowej i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Rozwój tych przedsiębiorstw napotyka wiele barier, wśród których głównym problemem jest brak kapitału. Jednym z instrumentów zwiększania dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału są fundusze poręczeń kredytowych. Pomimo rozwoju tego systemu istnieje poważna luka pomiędzy zapotrzebowaniem na kapitał ze strony przedsiębiorców a możliwościami poręczeń ze strony funduszy poręczeń kredytowych.

ACTIVITY OF THE GUARANTEED CREDIT SYSTEM FOR THE DEVELOPMENT OF THE ENTREPRENEURSHIP IN POLAND
Summary
Guaranteed credit system was formed in early 1990’s when the free market and the small and medium sized enterprises were developed. The medium-sized business sector has many obstacles to progress. The most important of these is lack of capital. Guaranteed credit system is one of the financial backing instruments which could increase the access to the exterior sources of capital for enterprises. There is a big gap between the enterprises’ needs for the capital and the abilities of guaranteed credit system.