Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Tymiński 649
Strony: 649-660
pdf pełen tekst

Streszczenie

Nowoczesne ujęcie procesów techniczno-eksploatacyjnych i ekonomicznych obiektów mieszkaniowych, w ocenie ich wartości rynkowej, coraz częściej wykorzystuje elementy teorii niezawodności. Miary niezawodności wyrażone przez formułę Weibulla oraz funkcje intensyfikacji uszkodzeń obiektu9 umożliwiają, poprzez analizę struktur niezawodnościowych, w miarę precyzyjne określenie czasu poprawnej pracy (cyklu życia) obiektu. Jest to niezbędne w rezultacie do ustalenia wartości aktywów (tj. budynku mieszkaniowego, mieszkania). Artykuł ujmuje w szerszym zakresie procesy analityczne charakteryzujące zużycie obiektów mieszkaniowych w całym obszarze ich cyklu życia, z uwzględnieniem struktur niezawodnościowych, wyprowadzając, w końcowym etapie analizy, model dochodowy wyceny aktywów. Rozważania analityczne są również zilustrowane rysunkami w aneksach 1 i 2.

THE LIFE CYCLE AND THE MARKET VALUE OF A HOUSING UNIT
Summary
In a growing number of cases the modern approach to technical, exploitation and economic processes involving housing units takes advantage of some elements of reliability theory. Reliability measures offered by the Weibull formula and the functions of housing unit damage intensity10 enable a relatively precise determination of the period of the unit’s correct functioning (i.e. service life) based on the analysis of the reliability structures. This knowledge is necessary to estimate assets’ values (e.g. a residential building, a flat). The article presents more broadly the analytical processes revealing the residential structures’ wear and tear throughout their service life, taking into account reliability structures. At the last stage of the analysis the income-based model of asset valuation is derived. The analytical discussion is illustrated with graphs in annexes 1 and 2.