Zeszyty naukowe
Autor: Manuela Skoczek-Spychała 639
Strony: 639-648
pdf pełen tekst

Streszczenie

Rozwijające się nieustannie rynki międzynarodowe, wzrost rozwoju gospodarczego, wymiany międzynarodowej są przyczyną zmian również w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych w prawie bilansowym. Rozwiązania przyjęte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej często różnią się od siebie, aczkolwiek jedną spójność stanowią MSR i MSSF. Po wprowadzeniu ich do porządku prawnego Unii Europejskiej są one jednym z kluczowych aspektów harmonizacji i standaryzacji międzynarodowego prawa bilansowego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych w zakresie standaryzacji międzynarodowej i zmian w tym zakresie.

PROBLEM FIELD RECOGNITION OF FINANCIAL INSTRUMENTS BY INTERNATIONAL STANDARDS
Summary
Constantly developing international markets, increase economic development it is the cause of international trade also changes the classification and measurement of financial instruments in the law balance sheet. The solutions adopted by the European Union Member States often differ from each other but one consistent form of IAS and IFRS. Once introduced into the law of the European Union they are one of the key aspects of harmonization and standardization of interna-tional accounting law. The aim of this paper is to identify the principles for recognizing and measuring financial instruments in the field of standardization and inter-national developments in this field.