Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Funkcje pełnione przez pracowników Instytutu Informatyki w Zarządzaniu
Tomasz Komorowski
 • Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (od grudnia 2016)
 • Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński (od września 2016)
 • Opiekun Koła Naukowego Informatyki Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (od marca 2016)
 • Redaktor Naczelny Biuletynu PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne (luty 2013 - wrzesień 2016)
 • Wiceprezes (od 2014), Członek Zarządu (od 2009) Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego (od stycznia 2014)
 • Członek zwykły - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Szczecin (od grudnia 2015)
 • Przewodniczący Sekcji Informatyki w Zarządzaniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego od września 2014
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (od 2012 do 2014)
 • Administrator programu edukacyjnego Microsoft IT Academy (DreamSpark/Imagine) WNEiZ US (od 2009)
Magdalena Kotnis
 • NTIE (Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej) – Członek Zarządu, 
 • Lewiatan (Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego) - Ekspertka ds. inżynierii finansowej,
 • Rada Zachodniopomorskiego Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości – Przewodnicząca Rady, Arbiter
Ewa Krok
 • Zastępca Dyrektora Instytutu
 • Członek zespołu ds. oceny merytoryczno-technicznej projektów Komisji Oceniającej Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 • Mentor w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2012 roku
 • Ekspert do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” i 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” PO PC oraz w ramach PO IR w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
Barbara Królikowska
 • Wiceprezes Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
 • Przewodnicząca Komisji Jakości ECDL przy PTI.
Małgorzata Łatuszyńska
 • Członek Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (Oddział w Szczecinie)
 • Członek Rady Nadzorczej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (2008 - nadal) 
 • Członek Senackiej Komisja ds. Kształcenia (2012 - 2016)
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2012 - nadal)
 • Członek Odwoławczej Dyscyplinarnej Komisji Senackiej ds. Studentów (2016 - nadal)
 • Członek kapituły Plebiscytu „Złoty Student 2018”
 • Członek kapituły „Równa Firma 2018”
 • Prodziekan ds. Studenckich na WNEiZ (2012 - nadal)
 • Kierownik Zakładu Metod Modelowania i Symulacji Procesów Gospodarczych
 • Wiceprezes Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego (2011 - nadal)
 • Przewodnicząca i członek Rad Programowych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych
 • Redaktor tematyczny czasopisma „Studia Informatica Pomerania”
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
 • Członek-założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Badawczego Aktualnych Problemów Ekonomicznych i Społecznych CESTIRA

Tomasz Łukaszewski
 • Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach PO IG Działania 8.1 i 8.2 (2010-2012)
 • Wykonawca w projektach edukacyjnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.3 (2010-2012)
 • Ekspert oceniający projekty w ramach Działania 6.2 PO Kapitał Ludzki (2009)
 • Konsultant przy organizacji finału regat „The Tall Ships Races 2007” organizowanego przez Urząd Miejski w Szczecinie (2007)
Marcin Mastalerz
 • Architekt i konsultant naukowy w projekcie badawczo rozwojowym „Nowatorska koncepcja poboru opłat i rozliczania usług miejskich w ramach SmartCity” w ramach umowy POIR.01.01.01-00-0252/17-00 podpisanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Asseco Data Systems S.A.
Jerzy Marcinkiewicz
 • Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa „Wodociągi Zachodniopomorskie” sp. z o.o. w Goleniowie (2007-2016).
 • Konsultant w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, w zakresie informatyzacji firm ( 1996 - 2014).
 •  Maitre de Conférences (Docent) w Instytucie Zarządzania Przedsiębiorstwami (Institut d’Administration des Entreprises), Uniwersytetu Nauk i Technologii w Lille, Francja, w okresach miesięcznych lub kilkumiesięcznych - w latach od 1993 do 2016.
Marek Mazur
 • Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce(kadencje: 2009-2010, 2010-2014, 2014- obecnie)
 • Członek Komisji Rewizyjnej w Zachodniopomorskim Oddziale PTI (2014 – obecnie)
Karolina Muszyńska
 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI)
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Informatyka w Zarządzaniu 2016 oraz członek rad programowych i organizacyjnych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych

Kesra Nermend
 • Kierownik Katedry Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej.
 • Prezes Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego (2010 – nadal).
 • Przewodniczący Komitetów Organizacyjnych i członek Rad Programowych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.
 • Członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.
 • Członek-założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Badawczego Aktualnych Problemów Ekonomicznych i Społecznych CESTIRA.
 • Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (Oddział w Szczecinie).
Michał Nowakowski
 •  Udział jako wykonawca (prowadzenie warsztatów i wykładów) w projekcie „Senior on-line”, realizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66 w Szczecinie - projekt współfinansowany z budżetu Miasta Szczecin (2017 r. - 2018 r.) 
 • Członek zespołu wydziałowego do spraw promocji WNEiZ US w zakresie współpracy organizacyjnej i praktycznej (2017 r. - 2018 r.)
 • Członek zespołu wydziałowego w celu utworzenia projektu reklamy WNEiZ (prezentacji elektronicznej) na potrzeby promocji w środkach komunikacji miejskiej w Szczecinie (2017 r.)
 • Członek zespołu do współpracy zewnętrznej z Klastrem Chemicznym „Zielona Chemia" (ZUT) w zakresie analizy informacyjnej i technicznej nowego serwisu internetowego Klastra. W skład współpracującego zespołu należeli pracownicy z Zakładu Systemów Internetowych WNEiZ US (2015 r.)
 • Członek Zespołu ds. Kategoryzacji Jednostki w sprawie przyznania kategorii naukowej WNEiZ przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w zakresie opracowania listy publikacji naukowych wszystkich pracowników WNEiZ (efektem tego było uzyskanie kategorii naukowej A dla WNEiZ US - 9 miejsce w klasyfikacji ogólnokrajowej) (2013 r.)
 • Dokumentacja fotograficzna różnych wydarzeń odbywających się na WNEiZ i US (2002 r. - dotychczas)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI)

Jakub Swacha
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne: sekretarz Rady Naukowej
 • Przegląd Organizacji: zastępca redaktora naczelnego
 • Prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Szczecinie

Agnieszka Szewczyk
 • Ekspert zewnętrzny w projekcie „Poprawa precyzji badan i oszacowania wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego” - w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 we współpracy z GUS
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Otwartego Społeczeństwa i Fundacji Bezpieczne Wakacje
 • Międzynarodowej Rady Redakcyjnej czasopisma interdyscyplinarnego Transformacje, Wyd. Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych, Fundacja Edukacyjna , Akademia im. Leona Koźmińskiego
 • Przewodnicząca Sekcji Społeczeństwa Informacyjnego w PTI
 • Redaktor Naukowy czasopisma Studia Informatica Pomerania, Wyd. Naukowe US
 • Kierownik Katedry Społeczeństwa Informacyjnego
 • Członek Senatu US
 • Przewodnicząca Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów

Zdzisław Szyjewski
 • Przewodniczący Rady Informatyzacji przy MSWiA kadencja 2007-2009
 • Członek Rady Informatyzacji kadencji 2009-2011
 • Prezes Zarządu Głównego PTI kadencji 1996-99, 1999 – 2002, 2002 – 2005
 • V-ce prezes PTI 2005 – 2008, 2008-2011
 • Przewodniczący Rady Naukowej PTI 2011-2014, 2014-2017
 • Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTI 2011 – 2014, 2014 - 2017
 • V-ce prezes NTIE 2006- 2007
 • Członek Komitetu Informatyki PAN kadencji 1996-1999, 1999 – 2002, 2003-2007
 • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacji programów nauczania z kierunku zarządzanie oraz informatyka i ekonometria od roku 2002 - 2010
 • Autor kilkudziesięciu ocen akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • Członek Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacji od 2003 –2007, 2007 – 2010, 2010-2013, 2013-2016
 • Członek Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 2008 – 2012, 2012-2016
Agata Wawrzyniak
 • Członek Komitetu Naukowego VII edycji konferencji „International Psychological Applications Conference and Trends” (InPACT 2018), Porto, Portugalia
 • Członek Komitetu naukowego i Komitetu Organizacyjnego XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Człowiek i komputer, synergia czy antagonizm?”
 • Członek Komitetu Naukowego III Studencko-Doktoranckich Warsztatów z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2018”
 • Członek Komisji Konkursowej - Konkurs na najlepszy projekt „Strategie budowania świadomości i edukacji konsumentów”, w ramach III Konferencji Strefa Młodego Naukowca 2018 (organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Członek Komisji Konkursowej - Konkurs na najlepsze prace z obszaru społeczeństwa informacyjnego, w ramach XXI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego (organizator: Uniwersytet Szczeciński)
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego (funkcja pełniona od 2017 r.)
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (funkcja pełniona w kadencjach 2016/2018 oraz 2018/2020)
 • Skarbnik Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (funkcja pełniona w kadencjach 2016/2018 oraz 2018/2020)
 • Prezes Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki (funkcja pełniona w kadencji 2018/2022)
 • Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki (funkcja pełniona w kadencji 2014/2018)
 • Członek Association for NeuroPsychoEconomics
 • Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych
 • Członek Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Konferencji Informatyka w Zarządzaniu 2016

Barbara Wąsikowska
 • Członek Komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
 • Wice-Prezes Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki
 • Członek Komitetu Naukowego VII edycji konferencji „International Psychological Applications Conference and Trends” (InPACT 2018), Porto, Portugalia
 • Członek Komitetu naukowego i Komitetu Organizacyjnego XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” pt. „Człowiek i komputer, synergia czy antagonizm?”
 • Członek Komitetu Naukowego III Studencko-Doktoranckich Warsztatów z Nauk o Poznaniu i Komunikacji „Kognikacja 2018”
 • Członek Komisji Konkursowej - Konkurs na najlepszy projekt „Strategie budowania świadomości i edukacji konsumentów”, w ramach III Konferencji Strefa Młodego Naukowca 2018 (organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Członek Komisji Konkursowej - Konkurs na najlepsze prace z obszaru społeczeństwa informacyjnego, w ramach XXI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego (organizator: Uniwersytet Szczeciński)
 • Członek Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Konferencji Informatyka w Zarządzaniu 2016
 • Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki (2013 – obecnie).
 • Członek Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Konferencji Informatyka w Zarządzaniu 2016
 • Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
 • Członek Association for NeuroPsychoEconomics
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych
 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI)
 • Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki (od 2013 r. - obecnie)

Grzegorz Wojarnik
 • Oddelegowanie do pełnienia czynności Wiceprezesa Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. w okresie sierpień - październik 2018
 • Ekspert w panelach dyskusyjnych Forum Ekonomicznego w Krynicy (2018): „Transport morski - polskie porty na fali” oraz "Rewitalizacja polskich stoczni - czy to się uda?"
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 21.02.2016 Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. (2016 - obecnie)
 • Grzegorz Wojarnik Uniwersytet Szczeciński - redaktor wydawnictwa Studia Informatica Pomerania od r. 2014
 • Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego „Integracja” - Członek Zarządu od 07.2007 do 07.2008 (funkcja sprawowana społecznie)
 • Kierownik studiów podyplomowych: „Informatyka w przedsiębiorstwie”, Uniwersytet Szczeciński, od 1.04.2006 do 28.02.2007
 • Członek rady nadzorczej Uzdrowiska Połczyn S.A. - od 30.06.2006 do 15.05.2008

Paweł Ziemba
 • Guest Editor w czasopiśmie „Symmetry”, numer specjalny pt. „Multi-Criteria Decision Aid methods in fuzzy decision problems”
 • Członek Komitetów Programowych i Organizacyjnych konferencji międzynarodowych
 • Recenzent w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, m.in. „Expert Systems with Applications”, „Journal of Cleaner Production”, „Energy Strategy Reviews”, „Sustainability”

Jak do nas trafić


mapa wneiz