Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Kierunek: ZARZĄDZANIE
(studia II stopnia}

Specjalność: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Istota i cele specjalności
Sukces organizacji jest wynikiem pracy menedżerów, od których wymaga się odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania organizacją.
Celem specjalności Zarządzanie strategiczne jest kształtowanie dobrze wykwalifikowanych młodych elit menedżerskich o szerokiej wiedzy i bogatych umiejętnościach, szanujących takie wartości jak: rzetelność, profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność. Absolwent specjalności będzie wyróżniał się zrozumieniem złożoności zarządzania organizacjami i podejmowanych przez nie strategicznych wyborów. Będzie zatem gotowy do zasilenia kadry menedżerskiej przedsiębiorstw regionu.
Specjalność obejmuje zagadnienia niezbędne w rozwijaniu umiejętności całościowego i strategicznego spojrzenia na organizację, uwzględniając kluczowe zasoby i kompetencje, takie jak wiedza, potencjał społeczny, innowacyjność, zarządzanie kulturowe oraz relacje między organizacją a podmiotami w otoczeniu.
Przedmioty prowadzone w ramach specjalności Zarządzanie strategiczne dają możliwość zdobycia potrzebnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania rozwojem organizacji i są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. W szczególności rozwijana jest zdolność kreatywnego myślenia oraz podejmowania decyzji strategicznych, dlatego też wiele z przedmiotów prowadzonych jest na podstawie studiów przypadku. Oznacza to, że studenci analizują problemy i podejmują decyzje strategiczne dotyczące konkretnych i prawdziwych sytuacji pojawiających się w przedsiębiorstwach, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
W trakcie seminariów często zapraszani są praktycy z różnych organizacji, piastujący zróżnicowane stanowiska – począwszy od nowo zatrudnionych asystentów, przez specjalistów różnych dziedzin, po prezesów zarządów czy właścicieli organizacji. Goście dzielą się swoimi doświadczeniami, opowiadają o swojej pracy, sukcesach i porażkach, a także odpowiadają na pytania seminarzystów.
Korzyści dla studenta
Ukończenie specjalności Zarządzanie strategiczne niesie ze sobą następujące korzyści:
 •  zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami, zarządzania rozwojem organizacji, analizowania i rozwiązywania problemów strategicznych pojawiających się w organizacjach,
 •  zdobycie umiejętności praktycznych, takich jak: przeprowadzenie analizy strategicznej i opracowanie jej wyników, tworzenie projektów, operowanie narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu, praca w zespole, skuteczne komunikowanie i dzielenie się wiedzą,
 •  rozwój osobowy, zwłaszcza odkrywanie potencjału studentów i kierunków ich dalszego rozwoju,
 • poznanie środowiska lokalnego biznesu poprzez nawiązanie kontaktów i współpracę z przedsiębiorcami z regionu,
 •  przygotowywanie prac magisterskich na podstawie badań w przedsiębiorstwach z regionu.

Perspektywy zatrudnienia
Absolwenci specjalności Zarządzanie strategiczne posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na następujących stanowiskach:
 • menedżera każdego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit
 • kierownika w administracji publicznej
 •  analityka procesów biznesowych
 •  analityka zasobów wiedzy i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych
 •  specjalisty ds. strategii specjalisty ds. rozwoju
 •  specjalisty ds. zarządzania i organizacji

Ponadto absolwenci specjalności będą posiadali wystarczające kompetencje, aby z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą.

Realizowane przedmioty
 • Zarządzanie różnorodnością kulturową
 • Gry strategiczne
 • Kształtowanie relacji w biznesie
 • Analiza finansowa w zarządzaniu strategicznym
 • Zarządzanie dynamiczne
 • Marketing wartości
 • Zarządzanie wiedzą
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu wiedzą
 • Coaching i mentoring
 • Przywództwo w organizacji (przedmiot prowadzony w języku angielskim)
 • Strategie innowacyjne
 • Nadzór korporacyjny

Dzięki realizacji treści programowych absolwent specjalności Zarządzanie strategiczne:
ZNA:
 • złożoność zarządzania współczesnymi organizacjami
 • uwarunkowania rozwoju organizacji
 • proces tworzenia strategii organizacji
 • współczesne trendy w zarządzaniu strategicznym
 • narzędzia zarządzania strategicznego
 • mechanizmy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie i ich uwarunkowania
 • nowoczesne metody i modele coachingu
 • innowacyjne modele biznesu
 • zasady rozwijania kompetencji przywódczych
 • model systemu zarządzania dynamicznego

POTRAFI:
 • identyfikować problemy organizacji i na tej podstawie podejmować odpowiednie decyzje strategiczne
 • identyfikować uwarunkowania rozwoju organizacji i wpływ otoczenia na działania strategiczne organizacji
 • stosować poznane narzędzia zarządzania strategicznego
 • stosować narzędzia informatyczne w zakresie zarządzania wiedzą
 • identyfikować i oceniać czynniki kreujące długookresową przewagę konkurencyjną
 • zastosować nowoczesne metody analizy dokonań przedsiębiorstwa
 • zorganizować pracę własną oraz zespołu
POSIADA:
 • zdolności organizacyjne
 • zdolności analityczne miejętności interpersonalne
 • umiejętność pracy zespołowej
 • zdolność do dzielenia się wiedzą
 • chęć rozwoju i uczenia się
 • umiejętność podjęcia dyskusji w języku angielskim
 • takie wartości jak: rzetelność, profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność
Nowoczesne metody nauczania
Znaczna część zajęć odbywa się w formie ćwiczeń i warsztatów, w trakcie których wykorzystywane są takie metody jak: analizy studiów przypadku (case studies), dyskusje i praca w grupach, prezentacje, metody kwestionariuszowe, gry symulacyjne. Przekazywane treści wzbogacone są o liczne przykłady z praktyki. W ramach zajęć odbywają się również gościnne wykłady praktyków zarządzania (liderów biznesu) nadające jeszcze większy wymiar praktyczny prezentowanym zagadnieniom. Ważnym elementem są seminaria, bazujące na indywidualnym wsparciu kształcenia – tutoring.

Potencjalni promotorzy:
dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila
dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff
dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka

Dodatkowa aktywność
Studenci, którzy wybiorą specjalność Zarządzanie strategiczne mogą wziąć czynny udział w życiu uczelni, włączając się w takie działania jak: organizacja konferencji naukowych, spotkań z przedstawicielami świata biznesu, nauki, kultury i innych środowisk, a także inicjatyw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i regionu.
Studenci mają również możliwość rozwoju swoich zainteresowań oraz zdobycia umiejętności i doświadczeń w Kole Naukowym Organizacji i Zarządzania „Inicjatywa”, dzięki organizowaniu takich przedsięwzięć jak: realizacja projektów badawczych, warsztaty, seminaria, spotkania z praktykami, akcje charytatywne, inicjatywy społeczne.

Jak do nas trafić


mapa wneiz