Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Absolwent specjalności „Analityk Rynku nieruchomości” posiada wiedzę dotyczącą badań ilościowych i jakościowych prowadzonych zachodzących na rynku nieruchomości z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i informatycznych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej (potrafi właściwie wybierać techniki badawcze) i rozwiązywania praktycznych problemów analitycznych (potrafi właściwie przeprowadzać wnioskowanie) w różnych organizacjach i instytucjach. Rozumie procesy oraz sytuacje na rynku nieruchomości. Absolwent potrafi przeprowadzać oraz wspierać działania analityczne i wywodzić z nich wnioski dotyczące wyceny, zarządzania i obrotu nieruchomościami.

Oprócz posiadania wiedzy i kompetencji z zakresu interpretacji zjawisk na rynku nieruchomości, absolwent charakteryzuje się profesjonalnym podejściem i umiejętnością komunikowania się z ludźmi, pracy w zespole. Potrafi właściwie prezentować wyniki przeprowadzonych analiz. Potrafi tworzyć wysokiej dokumentacje i raporty opisujące analizowane zagadnienia w sposób jasny i zwięzły. Wiedza zdobyta na studiach może stanowić świetne uzupełnienie warsztatu pracy rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomości lub pośrednika w obrocie nieruchomościami. Absolwent może również pracować jako doradca w towarzystwach inwestycyjnych, przedsiębiorstwqach deweloperskich, urzędach państwowych i samorządowych, bankach a także w sektorze szeroko pojmowanego doradztwa inwestycyjnego.

Ogólne efekty kształcenia w zakresie:

1. Wiedzy

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę z zakresu analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości. Absolwent wykazuje się wiedzą na temat metod analizy danych pochodzących z badań ilościowych i jakościowych. Absolwent wykazuje się wiedzą dotyczącą sporządzania sprawozdaczo-analitycznej.

2. Umiejętności

Absolwent potrafi zebrać potrzebne dane i na podstawie tych danych wysnuć potrzebne informacje do rozwiązania różnych problemów z obszaru rynku nieruchomości.

3. Kompetencji społecznych

Absolwent specjalności Analityk Rynku nieruchomości jest osobą potrafiącą:
  • pracować w grupie, znającą na zasady pracy zespołowej
  • identyfikować i opisywać procesy zachodzące na rynku nieruchomości,
  • właściwie komunikować się z sporządzanych przez niego analiz i raportów.

Jak do nas trafić


mapa wneiz