Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Absolwent specjalności "Analiza danych giełdowych i ubezpieczeniowych" posiada wiedzę dotyczącą badań ilościowych i jakościowych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz wszechstronnej analizy danych finansowych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej (potrafi właściwie wybierać techniki badawcze) i rozwiązywania praktycznych problemów analitycznych (potrafi właściwie przeprowadzać wnioskowanie) w różnych organizacjach i instytucjach.

Rozumie procesy oraz sytuacje biznesowe zachodzące w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, potrafi modelować procesy gospodarcze obarczone ryzykiem. Absolwent potrafi wspierać działania firmy w zakresie zarządzania ryzykiem poprzez różne narzędzia i metody. Do proponowanych rozwiązań stosuje umiejętności z zakresu symulacji wyników z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych i pakietów obliczeniowych. Potrafi właściwie prezentować wyniki przeprowadzonych analiz (tworzy dokumentacje i raporty opisujące zagadnienia ekonomiczne w sposób jasny i zwięzły).


Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • teoretycznych podstaw inwestowania na rynku kapitałowym, narzędzi analitycznych niezbędnych do zbadania procesów zachodzących na rynku finansowym, podstawowych metod inwestowania długoterminowego z wykorzystaniem metod analizy fundamentalnej, pojęć związanych z tworzeniem siły fundamentalnej podmiotów, podstawowych metod inwestowania portfelowego, podstawowych metod inwestowania krótko- i średnioterminowego w ramach analizy technicznej,
 • kształtowania produktów zabezpieczających przed ryzykiem, definicji ryzyka oraz jego rodzajów i miary, procesu zarządzania ryzykiem, zasad konstrukcji instrumentów finansowych wykorzystywanych w strategiach zabezpieczających, metod zarządzania ryzykiem w podmiotach gospodarczych i gospodarstwach domowych
 • metod oceny opłacalności inwestowania, struktur i mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego oraz roli instytucji rynku kapitałowego,
 • algorytmów rozwiązywania wybranych klas problemów obliczeniowych niezbędnych do oceny i optymalizacji ryzyka, metod wyznaczania szkodowości na produkcie ubezpieczeniowym, metod określania przeciętnego zapotrzebowania na globalne odszkodowania z produktu na podstawie materiału statystycznego, metod modelowania nieparametrycznego wyjścia z populacji żyjących, w tym metody konstrukcji tablic trwania życia.
Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • rozumienia zasad funkcjonowania rynku finansowego i ubezpieczeniowego, stosowania narzędzi analitycznych do oceny opłacalności i ryzyka inwestowania na rynku kapitałowym, do analiz papierów wartościowych, oceny ryzyka rynku finansowego (kapitałowego), stosowania narzędzi analizy technicznej w ramach procesu inwestowania wskazując ich użyteczność i przydatność w danej fazie rynku giełdowego, analizy i oceny procesu inwestowania, dostosowania instrumentu finansowego do potrzeb inwestycyjnych pod kątem ich dochodowości i ryzyka,
 • oceny oferty produktów ubezpieczeniowych i ich doboru do potrzeb podmiotów gospodarujących, a także analizy sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń, definiowania zakresu produktu ubezpieczeniowego na podstawie ogólnych i szczegółowych aktów prawnych, określania zmiennej losowej stanowiącej przedmiot kontraktu ubezpieczeniowego, wykorzystania instrumentów finansowych do budowy strategii zabezpieczających, oceny elementów umowy o reasekurację,
 • biegłego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym do prowadzenia prostych sposobów wyceny produktów, przeprowadzania szacunków w ruchu naturalnym ludności, w tym wyznaczania na podstawie rozkładu przyszłej długości trwania życia jego podstawowych parametrów, doboru metod do typu rezerw i wyznaczania ich wysokości.
Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • specjaliści ds. inwestowania na rynku kapitałowym w podmiotach gospodarczych,
 • pracownik ds. rozliczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń wypadkowych i chorobowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • agent ubezpieczeniowy zajmujący się zawieraniem lub pośredniczeniem przy zawieraniu umowy o ubezpieczenie
 • specjalista ds. przygotowywania i opracowywania zakresów ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych i realizowaniem roszczeń ubezpieczonego wobec zakładu ubezpieczeń w biurze brokera ubezpieczeniowego,
 • specjalista ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym, jednostce sektora finansów publicznych
 • specjalista ds. ubezpieczeń (zarządzania ryzykiem) w administracji rządowej lub samorządowej
Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach finansowo-podatkowych przedsiębiorstw,
 • instytucjach finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa inwestycyjne i emerytalne),
 • podmiotach sektora finansów publicznych (np. ZUS i NFZ).
 • absolwenci tej specjalizacji będą mogli uruchomić własne agencje ubezpieczeniowe lub zatrudnić się w charakterze agentów towarzystw ubezpieczeniowych (po zakończeniu niezbędnych szkoleń wymaganych przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe).

Jak do nas trafić


mapa wneiz