Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Węgrzyńska 777
Strony: 777-784
pdf pełen tekst

Streszczenie

Kluby sportowe prowadzą specyficzną formę działalności. Nabywając zawodnika sportowego na warunkach rynkowych, jednocześnie nabywają prawo własności do jego karty zawodnika. Karta ta stanowi prawo własności w rozumieniu Ustawy o rachunkowości i powinna być ewidencjonowana, jak pozostałe wartości niematerialne i prawne. Problemem dla współczesnej rachunkowości jest jej ujęcie początkowe oraz wycena na koniec roku obrotowego. Praktyka gospodarcza pokazuje, że mogą być stosowane różne podejścia rachunkowe do sposobu identyfikacji, pomiaru, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące identyfikacji, pomiaru, wyceny i prezentacji karty zawodnika w sprawozdaniu klubu sportowego.

IDENTIFICATION, MEASURING, VALUATION AND PRESENTATION OF INTANGIBLE ASSETS IN FINANCIAL STATEMENTS OF SPORT CLUB
Summary
Sport clubs run specific activities. They purchase a footballer with his footballer’s card. This card is a intangible asset according to accounting act. There is a problem with identification, measuring, valuation and presentation intangible assets in financial statement of sport clubs. The aim of this article is to answer on question about these problems.