Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Czerniachowicz 723
Strony: 723-734
pdf pełen tekst

Streszczenie

Współcześnie organizacje koncentrują się na jednym z najważniejszych celów – tworzeniu wartości na rynku, zatem wzrasta znaczenie zasobów niematerialnych i koncepcji kapitału intelektualnego. Kapitał ten wraz z kapitałem finansowym decyduje o wartości przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest próba ukazania istoty zasobów niematerialnych, koncepcji kapitału intelektualnego i roli jego części składowych w kształtowaniu wartości organizacji. Zaprezentowano koncepcję zarządzania kapitałem intelektualnym oraz założenia konstrukcji przykładowych modeli wartości przedsiębiorstwa uwzględniających zasoby niematerialne.

INTANGIBLE ASSETS AS ELEMENTS OF COMPANY’S VALUE
Summary
The paper presents the concept of intellectual capital as a source of competitive advantage in contemporary organisations. Management is a relatively new corporate issue brought into the workplace because of the changing conditions, structures and marketplace priorities in every organisation. It stimulates creativeness, enables people to achieve better results and moreover stimulates innovations and increases productivity. It also determines the decisions made in the organisation, creates the culture of change and shapes the future in the enterprise. The source of an enterprise’s advantage is its the intellectual capital.