Zeszyty naukowe
Autor: Adam Zaremba 523
Strony: 523-532
pdf pełen tekst

Streszczenie

Istnieje szereg teorii tłumaczących kształt krzywych forward na rynku terminowym. Jedna z nich – hipoteza presji hedgingowej – może, w opinii autora, implikować obecność premii za ryzyko na polskim rynku futures.
Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. Część pierwsza stanowi omówienie teoretyczne teorii kształtowania się krzywych forward i ich potencjalnych implikacji dla rynków akcji w warunkach ograniczonej krótkiej sprzedaży. Część druga obejmuje badanie rynku krajowych kontraktów futures. Badanie zostało oparte na notowaniach serii kontraktów futures na indeksy WIG20 i mWIG40 z okresu II 2000–VII 2010 i pozwoliło w dużej mierze potwierdzić hipotezę o obecności premii za ryzyko na rynku futures.
Poczynione obserwacje mogą mieć spore znaczenie dla alokacji aktywów i zarządzania ryzykiem na rynku finansowym.

INDEX FUTURES: DO THEY OFFER A RISK PREMIUM?
Summary
There are many theories explaining shapes of forward curves in futures markets. One of them – the hedging pressure hypothesis – may imply existence of a risk premium in the Polish futures market.
The paper consists of two parts. In the first section I describe the key explanations of forward curves and their potential implications for markets with short sales restrictions. The second part encompasses an analysis of Polish futures market. The calculations were based on listings of WIG20 and mWIG40 futures between II 2000–VII 2010 and partly confirmed the hypothesis of the risk premium embedded in the futures market.
The observations in the paper may be of high importance for asset allocation decisions and market risk management processes.