Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Byrka-Kita 555
Strony: 555-574
pdf pełen tekst

Streszczenie

Artykuł dotyczy kwestii uwzględniania ryzyka specyficznego w procesie szacowania kosztu kapitału małych oraz średniej wielkości spółek, które nie są notowane na giełdzie. Najczęściej prezentowanymi w literaturze rozwiązaniami jest metoda składania (build-up approach) oraz tzw. total beta. Metoda składania jest modelem addytywnym, w którym oczekiwana stopa zwrotu z danego aktywu jest szacowana jako suma stopy wolnej od ryzyka i premii za możliwe do zidentyfikowania czynniki ryzyka. Druga z wymienionych metod służy do szacowania ryzyka całkowitego, a beta całkowita jest niczym innym jak miarą względnego odchylenia standardowego stóp zwrotu z akcji spółki porównywalnej. Artykuł koncentruje się na praktycznych aspektach zastosowania obydwu metod.

ACCOUNTING FOR THE SPECIFIC RISK IN THE COST OF CAPITAL ANALYSIS
Summary
The article deals with the problem of accounting for the company specific risk in the process of the cost of capital valuation in case of the small and medium-sized companies which are not publicly traded. The most common approaches presented in the literature are build-up technique and total beta. Build-up approach is an additive model according to which the expected rate of return on an asset consists of the risk free rate of return and other quantifiable risk factors. As far as total beta is concerned it is a relative standard deviation between a stock and the market. It is used to capture total risk. The paper concentrates on practical aspects of the both methods.