Zeszyty naukowe
Autor: Anna Wolak-Tuzimek 345
Strony: 345-354
pdf pełen tekst

Streszczenie

Artykuł prezentuje poziom i strukturę nakładów inwestycyjnych za lata 2004–2009, wskazując na dominację wydatków na budynki i budowle. Przeciętnie stanowiły one 55,3% ogółu nakładów w badanym okresie. Ponadto omówiono strukturę nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw należących do sektora MSP. Analiza statystyczna została przeprowadzona na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

INVESTMENT ACTIVITY OF POLISH ENTERPRISES
Summary
The paper deals with the capital expenditures in enterprises. The features of the investment and a course of enterprise’s investment activities have been described in detail. The level and structure of capital expenditures in the years 2004–2009 has been shown and proved the predominant role of constructional expenditures. The above made on average 55.3% of total expenditures in the investigated period.
Moreover, the structure of capital expenditures in enterprises which belong to the sector of small and medium enterprises has been discussed The statistic analysis was made based on the data
taken from Chief Central Statistical Office, Ministry of Economy and Polish Agency of Enterprise Development.