Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Słoński, Józef Rudnicki 323
Strony: 323-334
pdf pełen tekst

Streszczenie

W artykule przebadano wpływ podziału akcji na poziom ponadprzeciętnych stóp zwrotu dla inwestorów. Dla 68 podziałów akcji przeprowadzonych przez spółki giełdowe w Polsce, odnotowano wzrost ponadprzeciętnych stóp zwrotu dla inwestorów. Dla stóp, które kształtują się na poziomie ponadprzeciętnej stopy wzrostu, następuje przyrost o 12,78%. Metoda, która porównuje zrealizowane przez inwestorów zwroty ze zwrotem z portfela rynkowego daje podobne wyniki. Niestety, przyrost stóp zwrotu w całym okresie analizy nie zawsze rekompensuje poziom ryzyka rynkowego. Ponadto split zmniejsza odchylenie standardowe ponadprzeciętnych stóp zwrotu, co może wpłynąć na obniżenie kosztu kapitału własnego spółek dokonujących podziału akcji.

IMPACT OF STOCK SPLITS ON RATES OF RETURN FOR INVESTORS
Summary
The article deals with the issue of the impact of the stock splits on the abnormal rates of return for investors. The research based on the sample consisting of 68 companies listed on the Warsaw Stock Exchange indicates an increase in the in the abnormal rates of return for investors. For the rates that exceed the average rate of return there has been observed an increase at the level of 12.78%. Moreover, the method that compares the rates of return for investors with the results realized by the market portfolio yield similar outcome. Nevertheless, a growth in the rates of return in the whole time period analyzed does not always compensate the level of the market risk. Additionally, a stock split reduces the standard deviation of the abnormal rates of return what, in turn, can cause a decrease in the cost of equity for the companies splitting the shares.