Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Profil ogólnoakademicki

Studia na I stopniu w ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień - trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera, zgodnym z ukończoną specjalnością.
Studia II stopnia trwają 3 semestry i prowadzą do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera.Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - I stopień
W ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji student ma możliwość napisania pracy inżynierskiej dotyczącej wybranej spośród  specjalności:
Opis kierunku:
Program studiów ukierunkowany jest na uzyskanie kompetencji w wybranym zakresie produkcji (wyrobów i usług) oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Kształcenie jest oparte na systemowym podejściu do tworzenia wyrobu lub usługi, jako połączenie ze sobą elementów różnych zasobów (materialnych, ludzkich, informacyjnych, abstrakcyjnych) w jeden funkcjonalny system użytkowy zwany produktem. Inżynieria to metody i narzędzia przekształcania rzeczywistości, a produkty to wyniki przekształcania służące do zaspokajania potrzeb człowieka. Produkt może mieć formę: dobra materialnego, materiału przetworzonego, usługi, wytworu intelektualnego, a także wyboru - miejsca, osoby lub działania. W produkcie rzeczywistym (rynkowym) występują wymienione formy jako komponenty w różnych proporcjach. Produkt powstaje w procesie produkcji jako wynik przetwarzania zasobów materialnych i niematerialnych według ustalonych zasad i algorytmów, przy użyciu technologii informatycznych i Internetu.

Student w czasie studiów nabywa wiedzę i umiejętności służące do
- krytycznej analizy istniejących rozwiązań,
- sformułowania wymagań dla zadania (produktu),
- dobrania metody i narzędzi do realizacji,
- zaprojektowania i/lub realizacji zadania,
- realizacji zadania (produktu) zintegrowanego,
- projektowania procesu produkcyjnego wraz z jego przygotowaniem (jako ciągu działań),
- zarządzania zasobami i kompetencjami ludzi,
- zarządzania i racjonalizacji procesu produkcyjnego,
- stosowania technologii informatycznych i Internetu.

W kształceniu szczególny nacisk kładzie się na rozwiązywanie przez studenta praktycznych zadań w formie projektów: indywidualnego i zespołowego.

Absolwent jako specjalista musi umieć wyspecyfikować wymagania użytkownika produktu oraz wprowadzić je do projektu produktu, a także określić skuteczny sposób zapewnienia oczekiwanej jakości. Specjalista jest przygotowany do kreowania całego cyklu życia produktu (wyrobu i usługi), jako ciągu działań, od koncepcji produktu (na podstawie potrzeb rynkowych), specyfikacji jego właściwości, przewidywanych procesów przetwarzania, potrzebnych zasobów do wytwarzania, aż do eksploatacji produktu. Jest to bardzo rozległy zakres działań i występują potrzeby jego zawężania do wybranych etapów cyklu życia lub obszarów zastosowania, poprzez wybór specjalności.

Specjalności:
Inżynieria produktu zintegrowanego. W ramach specjalności wybiera się: procesy dyskretne (np.: działania montażowo-kompletacyjne, system usług, produkty turystyczne) oraz procesy ciągłe ( spożywcze lub chemiczne).
Zarządzanie przedsięwzięciami. Dotyczy wyboru: opracowania procesu produkcyjnego (ciągi działań, infrastruktura, sterowanie, automatyzacja); projektu działań kryzysowych; projektu prototypu urządzenia/systemu; opracowania programu badań lub przeprowadzenia akcji społecznej.
Inżynieria Internetu. Dotyczy prowadzenia działalności rozproszonej przy integracji wykorzystania zasobów i realizacji działań w odpowiednio zaadaptowanym środowisku Internetu (np: wytwarzania rozproszonego, systemów usług online, realizacji sieci współpracy).

Możliwości zatrudnienia
Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na stanowiskach:
- projektant / inżynier produktu zintegrowanego
- inżynier informacji; broker informacji
- specjalista w centrum informacji; menedżer informacji i wiedzy
- menedżer przygotowania produktu
- menedżer produktu
- menedżer/projektant systemu usług Web-owych
- projektant usług on-line
- projektant/menedżer systemów informatycznych
- menedżer/projektant systemów Business Intelligence
- specjalista/menedżer e-biznesu
- inżynier/menedżer ds. utrzymania ruchu infrastruktury produkcji
- specjalista/menedżer do organizowania przedsięwzięć,  dużych projektów.

Dodatkowe odpowiedzi na pytania można uzyskać przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - II stopień
Studia II stopnia trwają 3 semestry i prowadzą do tytułu zawodowego magistra inżyniera.
Na kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji" studia II stopnia kształci się wysokokwalifikowane kadry na potrzeby nowoczesnej produkcji.

Od absolwenta wymaga się następujących kwalifikacji:
- zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu kompleksowej produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym: projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, zarządzania funkcjami technicznymi, oceny osiąganych wyników, kontroli technicznej, transferu technologii i innowacyjności;
- umiejętności formułowania i rozwiązywania złożonych zadań/wyrobów;
- umiejętności realizacji sieci współpracy firm, np. w formie klastra;
- umiejętności organizowania współpracy w ramach outsourcingu;
- przygotowania do: twórczej działalności w wybranym zakresie ZiIP, podejmowanie innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w wybranym zakresie ZiIP;
- doradztwa technicznego i organizacyjnego, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami.

Specjalności: na kierunku studiów nie wyodrębnia się specjalności. Na kierunku kształci się specjalistów kompetentnych w projektowaniu i realizacji produktu spełniającego wymagania klientów w zakresie wykonywanych funkcji, zapewnianej jakości i konkurencyjnej ceny.

Przykładowe przedmioty:
- organizacja systemów produkcyjnych
- prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
- zintegrowane systemy zarządzania
- zarządzanie projektem i innowacjami
- systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą
- teoria systemów
- klaster produkcyjny
- synteza złożonego produktu systemowego
- inżynieria projektowania produktu niematerialnego.

Możliwości zatrudnienia. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na stanowiskach:
- projektanta wieloskładnikowego produktu rynkowego,
- specjalisty ds. projektowania usług (inżynierii usług),
- menedżera ds. organizacji skomplikowanej produkcji (w różnych branżach),
- specjalisty/doradcy ds. innowacji (produktowych, procesowych i organizacyjnych),
- menedżera/specjalisty zarządzania wiedzą,
- doradcy technicznego i organizacyjnego w kreowaniu nowych produktów i doborze technologii/procesów,
- menedżera / specjalisty łańcuchów dostaw i workflow,
- doradcy ds. organizacji i prowadzenia działalności w formach: klastrów, sieci współpracy, organizacji wirtualnych, outsourcingu.Jak do nas trafić


mapa wneiz